O mne

Anna Šteffeková

Všetko, čo hľadáme, máme v sebe.
Zmeň seba a zmeníš svet.

Viac ako pred 25 rokmi som sa vydala cestou spoznávania nových obzorov v rámci zdravého životného štýlu, rozšíreného myslenia, osobného rozvoja a putovania duše. Stretla som nevšedných ľudí, pátrala, hľadala, menila sa a dopĺňala si názory a skúsenosti. Až rozhodnutím zdieľať takto nadobudnuté znalosti, vedomosti a zručnosti sa mi zmenil život a väčší priestor venujem koučovaniu a terapiám, ktoré sú zamerané na prácu na sebe a osobný rozvoj.

Poslanie

Mojim poslaním je spojiť ľudí s ich srdcom a dušou. Umožniť im vedomou prácou na sebe nájsť cestu k vnútornej slobode a znovu prežívať radosť zo života.

Narodila som sa v januári 1960 a svet sa stal pre mňa miestom živého spoznávania  a skúmania. Najradšej všetko osobne, na vlastnej koži a niekedy aj dvakrát. Zvedavé študovanie a premena teórie do praxe a zložitých vecí na jednoduché sú mi veľkými pomocníkmi najmä posledných 25 rokov, kedy sa venujem poradenským a vzdelávacím aktivitám. Vyštudovala som potravinársku biochémiu, neskôr analytickú chémiu so zameraním na vodu a životné prostredie. V roku 2011 som ukončila magisterské štúdium Andragogiky na Univerzite Palackého v Olomouci, kde som sa popri vzdelávaniu a poradenstve pre dospelých najviac zaoberala štúdijnými predmetmi sociológia, psychológia, firemné vzdelávanie, terapie pre dospelých počas ich životnej dráhy, pomoc v krízach, osobný rozvoj a koučovanie.

Cez vlastné  otázky vzťahov a zdravia som postupne objavovala a spoznávala hlbšie súvislosti fungovania telo - myseľ - duša, vesmírne a božské zákonitosti a princípy. Pochopenie, že všetko, čo hľadáme, máme v sebe,  v našom srdci, prišlo postupne. Práca na sebe bola spojená s praktickými časťami absolvovaných kurzov či ucelených škôl, ako napr. Reiki, NLP, hypnoterapia, holistická regresná terapia Getting Better, spirituálna regresia do života medzi životmi, ThetaHealing®, metamorfná technika, shamballa 1024 a ďalších. Prevzatie zodpovednosti za seba, vedomá práca na sebe a žiť každodenný život tak ako plynie, tu a teraz. To sú oporné piliere, ktoré budujú moju vnútornú rovnováhu.

V každom človeku vidím jedinečnú bytosť, originálnu a neopakovateľnú. Vnímam človeka celistvo. Vidím ten úžasný potenciál, ktorý v sebe má, o ktorom niekedy však ani netuší. Takisto vnímam aj druhú stránku človeka, väčšinou skryté a potlačené strachy, stresy, negatívne pocity, smútky, ľútosti, pocity viny a hanby. Je to v poriadku. Vyšli sme z jednoty, lásky. Preto má všetko v nás svoje miesto a svoj význam. Sme celiství. Vo svete polarít a duality sa učíme prijímať sa, mať sa radi, takí , akí sme, sústavne sa vyvíjame a meníme. A znovu smerujeme k jednote, k láske.

Pri terapeutickej  a koučovacej práci sprevádzam klientov tak, aby sa menili oni sami  a tým aj ich životy. Aby sa menilo ich myslenie a upevňovali nové presvedčenia. Dôležité je, aby si dovolili odhaliť aj negatívne časti seba samých. Následne ich uvoľniť, oslobodiť a pretransformovať tak, aby dostali priestor v nich liečivé sily, svetlo a láska. Vtedy sa energie harmonizujú a klienti sami na sebe pocítia účinky práce na sebe. Niekedy stačí prestať sa porovnávať. Zabudnúť na súťaženie a vynechať posudzovanie. Radšej sa zastaviť, skľudniť a nájsť si čas na seba a na podstatné otázky: „kto som, kam kráčam, aké je moje poslanie“. Na to sú zamerané moje terapie, koučovania a sprevádzanie na životných križovatkách. Vždy mi urobí radosť, keď následne vidím osobný rozvoj a posuny v živote mojich klientov.

A na záver moje motto:

„Do not compare. Everyone is unique.“
„Prestaň sa porovnávať. Každý z nás je jedinečný.“

Aké terapie ponúkam:

Moje premeny v čase: